Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрСайдын тушаалХуралдаж ажилласан цагийн хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /2008-07-17/

Хуралдаж ажилласан цагийн хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /2008-07-17/

Хуралдаж ажилласан цагийн хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /2008-07-17/

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2008 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөрУлаанбаатар хот
Дугаар 84

Хуралдаж ажилласан цагийн хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны 2003 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 08 тоот тогтоолын 1.1 дэх заалт.Засгийн газрын 1994 оны 171 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм”-ийн 26 дугаар зүйлийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Эмнэлэг   хөдөлмөрийн   магадлах   төв   комисс   болон аймаг.дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн   магадлах   комиссын   дарга.гишүүдийн   хуралдаж  ажилласан   цагийн   хөлсний   хэмжээг   хавсралтаар   шинэчлэн тогтоосугай.
2. Эмнэлзг  хөдөлмөрийн  магадлах  комиссыи   гишүүдийн хуралдаж    ажилласан    цагийн    хөлсийг   олгоход    шаардагдах хөрөнгмйг аймаг.нийслэлийн иийгмимн даатгалын хэлтэс (газар) -ийн тухайн жилийн үйл ажиллагааны зардлын төсөвт тусган, зарцуулалтанд   нь  хяналт  тавьж  ажиллахыг  Улсын   нийгмийн даатгалын ерөнхий газар (Ч.Алтанхуяг)-т даалгасугай.
3.  “Хуралдаж ажилласан цагийн хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” Монгол Улсын Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын  2005 оны  06 дугаар сарын  03-ны  өдрийн 64 дүгээр тушаалыг хүчингуй болсонд тооцсугай.

САЙД

Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

Нийгмийн хамгаалал.хөдөлмөрийн
сайдын 2008 оны 07 дугаар сарын
17-ны өдрийн 84 тоо тушаалын
хавсралт

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах коимссын дарга, гишүүдийн хуралдаж ажилласан цагийн хөлсний хэмжээ

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын нэр Хуралдсан нэг цагт олгох хөлсний хэмжээ (төгрөгөөр)
1 Эмнэлэг    хөдөлмөрийн    магадлах    төв комисс:

  • Дарга
  • Гишүүд,нарийн бичгийн дарга
5000
2 Аймаг,   дүүргийн    нийгмийн   даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс:

  • Дарга
  • Гишүүд, нарийн бичгийн дарга
3000