Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрНД-ын үндэсний зөвлөлийн тогтоолНийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай /2002-06-28/

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай /2002-06-28/

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай /2002-06-28/

Нийгмийн даатгалын үндэсний Зөвлөлийн Тогтоол

2002 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөрУлаанбаатар хот
Дугаар 09

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 5.4-ийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

  1. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр, ажиллах журмыг хоёрдугаар хавсралтын ёсоор тус тус шинэчлэн баталсугай.
  2. Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн гишүүн албан тушаалаасаа өөрчлөгдөх зэргээр талаа төлөөлөх боломжгүй нөхцөлд шинээр томилогдох гишүүнийг хуульд заасны дагуу Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлд оруулж шийдвэрлүүлж байхыг Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (М. Батаа)-д даалгасугай.

 ДАРГА

С. ЧИНЗОРИГ

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн
2002 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн
9 дүгээр тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн ажиллах журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Монгол улсын Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл (цаашид “орон тооны бус эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл” гэнэ) нь Монгол улсын Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хөтөлбөрийн бодлого, чиглэлийг тодорхойлох, эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах үүрэгтэйгээр Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэд ажиллана.

Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн зорилго нь эрүүл мэндийн даатгалын асуудлаар санал, дүгнэлт, зөвлөмж, тогтоол гаргах, даатгалтай холбогдсон асуудлыг холбогдох байгууллагад оруулж шийдвэрлүүлэх, даатгалын сангийн ашиглалт, зарцуулалтад хяналт тавьж, эрүүл мэндийн даатгалыг хэрэгжүүлэх ба улирал тутам Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлд ажлаа тайлагнана.

Зөвлөл нь Нийгмийн даатгалын багц хууль, Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж болон энэхүү журмыг удирдлага болгон үйл ажиллагаагаа явуулна.

Зөвлөл нь улиралд 2-оос доошгүй удаа хуралдах бөгөөд хуралдааныг зөвлөлийн дарга, түүнийг эзгүйд дэд дарга даргална. Ажлын шаардлагыг харгалзан Зөвлөлийн дарга, түүнийг эзгүйд дэд дарга, ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулж болно. Хурал 7 ба түүнээс дээш гишүүний бүрэлдэхүүнтэй хуралдвал хүчинтэйд тооцогдоно.

Ажил олгогч, даатгуулагчдыг төлөөлсөн талуудын бичгээр гаргасан шаардлагын дагуу ээлжит бус хурлыг 10-аас доошгүй хоногийн өмнө бусад гишүүдэд мэдэгдэн хуралдуулж болно.

Зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудлыг гишүүдийн гуравны хоёроос дээш хувийн саналаар шйдвэрлэнэ. Хуралдааны тэмдэглэлийг Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга хөтлөх ба уг тэмдэглэлд хурлын дарга гарын үсэг зурна.

Зөвлөл нь эрхэлж буй аливаа асуудлаар зөвлөгөө, туслалцаа авах зорилгоор хуралдаанд мэргэжлийн хүмүүсийг оролцуулж болно.

Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл нь эрүүл мэндийн даатгалын асуудлаар ажлын хэсэг байгуулах, тогтоол зөвлөмж гаргах эрхтэй ба түүнийг талууд хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.

Зөвлөл нь тогтоосон журмын дагуу тэмдэг, билэгдэл, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ. Зөвлөлийн гишүүн Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөс олгосон үнэмлэхтэй байна.

Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл нь тодорхой хэмжээний үйл ажиллагааны зардалтай байх ба үүнийг Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн төсөвт тусгаж Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлогын байнгын хороо батална.

Хоёр. Зөвлөлийн бүтэц

Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн дарга, гишүүдийг талуудын саналыг үндэслэн Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл батална.
Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн дэд даргыг талуудаас 2 жилийн хугацаатай Зөвлөлийн дарга томилно.
Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл, орон тооны нарийн бичгийн даргатай байна.
Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн ажлын албаны үүргийг Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар бүрэн хариуцах бөгөөд ажиллах бололцоо, нөхцөл шаардлагатай мэдээлэл, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангана.

Гурав. Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн эрх, үүрэг

Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл нь дор дурдсан үүрэг гүйцэтгэнэ:

Эрүүл мэндийн даатгалын хөтөлбөрийн бодлого, чиглэлийг тодорхойлох;

Эрүүл мэндийн даатгалыг хэрэгжүүлэх ажилд иргэд, аж ахуйн нэгж, төр, шашин, олон нийтийн байгууллагын идэвхитэй оролцоог хангуулах;

Эрүүл мэндийн даатгалыг хэрэгжүүлэх ажилд мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;

Эрүүл мэндийн даатгалтай холбогдсон асуудлаар тогтоол, санал, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах;

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 6.1.1, 6.1.2-т зааснаас бусад даатгуулагчийн төлөх даатгалын шимтгэлийн хувь, хэмжээг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй уялдуулан боловсруулж Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлд оруулж батлуулах;

Даатгуулагчид үзүүлэх амбулаторийн болон хэвтэн эмчлүүлэх, тусламж үйлчилгээний хувьсах зардлын даатгалын сангаас олгох тарифийн талаар санал боловсруулан Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлд оруулах;

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн ашиглалт, зарцуулалтад хяналт тавьж, орон нутгийн сангуудын хооронд дахин хуваарилалт хийж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авах;

Эрүүл мэндийн даатгалын хэрэгжилтийн явцад үнэлэлт, дүгнэлт өгч түүнийг цаашид боловсронгуй болгох асуудлаар санал боловсруулан холбогдох байгууллагад оруулж шийдвэрлүүлэх; иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 7.1, 7.2-т заасан тусламж үйлчилгээний жагсаалт, тэдгээрийг үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагыг батлуулах саналыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад оруулна;

Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл нь дор дурдсан эрх эдэлнэ:
Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдалтын байдалтай танилцаж илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах талаар үүрэг, чиглэл өгөх;

Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн орон нутаг дахь салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам, даатгалын гэрээний болон гэрчилгээний загварыг батлан мөрдүүлэх;

Эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагааны мэдээ, тайлан, судалгааг оролцогсод аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаар гаргуулан авах;

Орон нутгийн салбар зөвлөлийн ажлыг шалган зааварчлах, мэргэжлийн удирдлагаар хангах;

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 12.8-д заасан эмийн жагсаалт, уг эмийн үнийн даатгалын сангаас олгох хувь хэмжээг баталж нийтэд мэдээлнэ;

Иргэний эрүүл мэндийн тухай хуулийн 6.1-д заасан даатгуулагчид эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх амбулаторийн болон хэвтэн эмчлүүлэх тусламж, үйлчилгээний зардлын даатгалын сангаас санхүүжүүлэх дээд хязгаарыг жил бүр тогтоох;

Даатгалд өрхийн гишүүдийг хамруулах журмыг боловсруулж Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлд оруулж батлуулах;

Аймаг, нийслэлийн салбар зөвлөлтэй холбоотой гомдол, санал болон эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой санал хүсэлтийг барагдуулах.