Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээ2014 оны үйл ажиллагааны дүнгээр бусдыгаа манлайлсан тэргүүний хэлтсүүдийг шалгаруулав

2014 оны үйл ажиллагааны дүнгээр бусдыгаа манлайлсан тэргүүний хэлтсүүдийг шалгаруулав

Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлж өр авлагыг бууруулах, тэтгэвэр, тэтгэмжийг хугацаанд нь олгох, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг даатгуулагч (ажил олгогч)-д мэргэжлийн түвшинд хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх, нутаг дэвсгэртээ нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажилдаа амжилт гаргаж, 2014 оны үйл ажиллагааны дүнгээрээ бусдыгаа манлайлсан Тэргүүний хэлтсүүдийг шалгаруулан урамшууллаа.

Орон нутгийн нийгмийн даатгалын хэлтсүүдээс тэргүүн байранд Дорнод аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, дэд байранд Төв аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, гуравдугаар байранд Орхон аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс тус тус тэргүүний хэлтсээр шалгарав.

Нийслэлийн дүүргүүдийн нийгмийн даатгалын хэлтсүүдээс 2014 оны ажлын үр дүнгийн үнэлгээгээр тэргүүн байранд Хан-уул дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, дэд байранд Баянгол дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, гуравдугаар байранд Налайх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс шалгарлаа. Тэргүүний хэлтсүүдийн дарга нарыг Нийгмийн даатгалын шилдэг менежерээр өргөмжилж, хэлтэст урамшуулал олгон үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлж, ажлын урам өглөө.