Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээЭмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос телефон хурал зохион байгуулав

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос телефон хурал зохион байгуулав

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс Архангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай, Дорноговь, Дорнод, Завхан, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Увс, Ховд, Хөвсгөл зэрэг 15 аймгийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дарга, гишүүдтэй 2015 оны 09 дүгээр сарын 14-ны өдөр телефон хурал зохион байгуулав.

Уг телефон хурлаар Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2015 оны “Журам батлах тухай” А/55 тоот тушаалаар батлагдсан “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын шинжээч эмч, төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийг сонгон шалгаруулах журам”-ыг хэрэгжүүлэх талаар дэлгэрэнгүй танилцуулав. Мөн уг журмыг үндэслэн орон нутгийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын төрөлжсөн мэргэжлийн эмч, мэргэжилтнийг сонгон шалгаруулах талаар арга зүйн зөвлөгөө өгч, холбогдох тушаал, шийдвэрийн хэрэгжилтийн талаар санал солилцон, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын программд өөрчлөлт оруулах саналаа ирүүлэхийг үүрэг болгов.

Цаашид харьяа орон нутгийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэн ажиллах талаар заавар, зөвлөгөө өгөв.

ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ ТӨВ КОМИСС