Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээ“Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын чанарын аян”-ыг зохион байгуулж, шилдэг магадлах комиссуудыг шалгаруулав

“Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын чанарын аян”-ыг зохион байгуулж, шилдэг магадлах комиссуудыг шалгаруулав

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоох үйл ажиллагаанд дотоодын хяналтыг эрчимжүүлэх чиглэлээр “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын чанарын аян”-г 2015 оноос эхлэн зохион байгуулж буй билээ.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2015  оны “Аян зохион байгуулах тухай” А/79 дугаар тушаалаар батлагдсан удирдамжийн дагуу “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйл ажиллагаанд тавих дотоодын хяналтыг эрчимжүүлэх нь”, “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээний хяналтыг сайжруулах нь” сэдэвт аяныг 2 үе шаттайгаар зохион байгуулж шалгуур үзүүлэлтийн дагуу дүгнэж, шалгаруулав. Үүнд:

 

  1. Тэргүүн байрт: Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс;
  2. Дэд байрт: Баянзүрх дүүргийн  Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс;
  3. Гуравдугаар байрт: Баянхонгор болон Сүхбаатар аймгуудын Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссууд тус тус шалгарав.

I шатны аянг 2015 оны 06 дугаар сарын 10-аас 07 дугаар сарын 10 хүртэл хугацаанд Нийгмийн даатгалын болон халамжийн сангаас тэтгэвэр авагч иргэдийн мэдээллийг эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын программтай тулгах, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын шийдвэр, эмнэлгийн хувийн хэрэг, амбулаторийн карт зэрэг анхан шатны баримт бичгийн хөтлөлтөнд тавих дотоодын хяналтыг сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулсан бол II шатны аянг 2015 оны 11 дүгээр сарын 05-аас 12 дугаар сарын 05 хүртэл хугацаанд Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын программын ашиглалт,  иргэн(даатгуулагч)-д хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас сэргийлэх, бууруулах чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах, иргэн (даатгуулагч)-д зориулан гарын авлага, сурталчилгааны хуудас, сэтгэл ханамжийн судалгаа авч дүгнэх чиглэлээр зохион байгууллаа.

Аяны хүрээнд Нийгмийн даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадвар алдалтын тахир дутуугийн тэтгэвэр авдаг 5288 иргэнийн мэдээллийг эмнэлэг хөдөлмөрийн программтай тулган хянаж, хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх, бууруулах чиглэлээр иргэн(даатгуулагч)-д хандсан сургалт, сурталчилгаа, уулзалт, зөвлөгөөн, өдөрлөгийг 59 удаа зохион байгуулж, гарын авлага, зөвлөмж шинээр боловсруулан танилцуулж, мөн аймаг, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтран Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын ажлын байрыг засварлах, тохижуулах, шаардлагатай тоног, төхөөрөмжөөр хангах, ажиллах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх зэрэг ажлууд хийгдсэн байна.

Цаашид Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйл ажиллагааны чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор тодорхой ажлууд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс