Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээХөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор арга хэмжээ авч ажиллав

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор арга хэмжээ авч ажиллав

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор 2018 оны эхний 2 сард дараах ажлыг зохион байгуулав. Үүнд:

1. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах орон нутгийн болон салбар комиссын дарга, гишүүд, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо, ТББ-ын төлөөлөлтэй Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын талаар хамтарсан 34 удаагийн уулзалтаар 2500 гаруй иргэн хамруулав.

 2. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс болон орон нутгийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дарга, гишүүд Нийгмийн даатгалын тухай хууль болон Эмнэлэг хөдөлмөр магадлалтай холбоотой хууль, дүрэм журмын хэрэгжилтийн талаар болон Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагааг иргэн даатгуулагчдад сурталчлах, мэдээлэл өгөх зорилгоор нийт 31 удаа  төв болон  орон нутгийн олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл өгсөн байна. Үүнд:

– Телевизид – 22;

– Радиод – 3;

– Сонин болон цахим мэдээлэл- 6 удаа тус тус мэдээлэл өгөв.

3. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлал болон хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоохтой холбоотой асуудлаар байгууллагын вэб сайтад

– Даатгуулагч (иргэн)-ийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалтай холбоотой хууль эрхзүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор нийтлэг 20 асуулт, хариултыг;

– Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос сэтгэц, гэмтэл, зүрх судас, нүд, мэдрэлийн тогтолцооны өвчин, ясны сийрэгжилт, дүлийрэлт, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гаргасан 8 төрлийн зөвлөмжийг тус тус байршуулав.

4. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалтай холбоотой 3 судалгаа, тайлан, төлөвлөгөөг авч нэгтгэв.

5. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоолгосон 25 аймаг, дүүргийн 5300 орчим иргэн /даатгуулагч/-ээс сэтгэл ханамжийн судалгааг  авч нэгтгэн дүгнэв.

6. Эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, комиссын гишүүдийн харьцаа хандлага, ёс зүйн асуудлаар алдаа зөрчилгүй ажиллах талаар сургалтууд зохион байгуулж ажиллав.

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР