Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээХамтын тэтгэврийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаарх тайлбар

Хамтын тэтгэврийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаарх тайлбар

Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 53 тоот тогтоолоор шинэчлэн баталсан “Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого /2015-2030/”-д Монгол Улс 2030 он хүртэл хугацаанд тэтгэврийн олон давхаргат тогтолцоонд шилжихээр заасан. Одоогийн байдлаар ахмад настнууд зөвхөн нийгмийн даатгалын сангаас өндөр насны тэтгэвэр авч байгаа бол бодлогын шинэчлэл хийснээр суурь тэтгэвэр, өндөр насны тэтгэвэр, нэмэлт тэтгэвэр гэсэн 3 төрлийн тэтгэвэр авах боломжийг бүрдүүлэхээр зорилт тавьсан болно.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Насны хишиг буюу суурь тэтгэврийг ахмад настанд хүртээмжтэй байдлаар олгохоор тусгасан бөгөөд энэ нь төрөөс баталсан тэтгэврийн бодлоготой уялдаж, ахмад настны олонхийг хамарсан байдлаар хэрэгжих тул тэтгэврийн бодлоготой уялдаагүй, цөөн хүрээнд үйлчлэх Хамтын тэтгэврийн тухай хуулийг давхардуулан хэрэгжүүлэх боломжгүй юм.

Насны хишиг буюу суурь тэтгэврийн тухай хуулийн төсөл, хуулийн үзэл баримтлалын төслийг боловсруулж, УИХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулахаар тус яам ажиллаж байна.

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН

ЯАМ