Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар зөрчилгүй дүгнэгдлээ

Нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар зөрчилгүй дүгнэгдлээ

Үндэсний аудитын газраас Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.5, Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2-т заасны дагуу Нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан,  төсвийн гүйцэтгэлд аудит хийж “Зөрчилгүй” гэсэн санал дүгнэлт өглөө.

Төв, орон нутгийн нийгмийн даатгалын 34 байгууллагад 1563 байцаагч ажилтан ажиллаж,  3183.1 мянган даатгуулагчийг нийгмийн даатгалд хамруулж, 1544.0 тэрбум төгрөгийн орлого хуримтлуулан орлогын төлөвлөгөөг 105.2 хувиар биелүүлэн, 7479.5 мянган даатгуулагчдыг давхардсан тоогоор 1890.9 тэрбум төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зардал олгож, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж хэрэгжилтийг хангаж ажиллав.