Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай

2015 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр

Монгол улсын Засгийн газрын “Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай” 2015 оны 52 дугаар тогтоолын дагуу “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль”, “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль”, “Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль”-ийн дагуу тэтгэвэр тогтоолгон авч байгаа 345 мянган тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг нэмэгдүүлэх ажлыг дараах байдлаар зохион байгуулж байна. Үүнд:

– Засгийн газрын 2012 оны 153 дугаар тогтоолоор батлагдсан тэтгэвэр бодох цалингийн итгэлцүүрийг ашиглан тэтгэвэр тогтоолгосон бүх тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг Засгийн газрын 2014 оны 15 дугаар тогтоолоор батлагдсан тэтгэвэр бодох цалингийн итгэлцүүрээр шинэчлэн тогтооно.

Энэ арга хэмжээний үр дүнд тэтгэврээ тогтоолгохдоо 1995-2005 оны цалин хөлсийг сонгосон 67.4 мянга гаруй тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн хэмжээ  дунджаар 17.8-21.5 мянган төгрөгөөр нэмэгдэх бөгөөд үүнд 13,0 тэрбум төгрөг зарцуулах юм.

Хэрвээ тэтгэврийг шинэчлэн тогтооход тэтгэвэр нь буурахаар бол одоо авч буй тэтгэврийг үргэлжлүүлэн олгоно.

– Аргачлалын дагуу тэтгэврийг 2015 оны Засгийн газрын 15 дугаар тогтоолоор батлагдсан итгэлцүүрээр шинэчлэн тогтоосны дараа тэтгэврийг дараах дүнгээр нэмэгдүүлнэ. Үүнд:

а/ 500 000 төгрөг хүртэлх төгрөгийн тэтгэврийн хэмжээг 22 000 (хорин хоёр мянга) төгрөгөөр;

б/ 500 000 ба түүнээс дээш төгрөгийн тэтгэврийн хэмжээг 20 000 (хорин мянга) төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлнэ.

– 2015 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хойш нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авагч иргэдийн бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 230 000 (хоёр зуун гучин мянга) төгрөг, хувь тэнцүүлэн тогтоосон тэтгэврийн доод хэмжээ 195 000 (нэг зуун ерэн таван мянга) төгрөг байна.

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр нэмэгдүүлэх арга хэмжээнд нийтдээ 94.6 тэрбум төгрөг зарцуулж, дундаж тэтгэвэр 26.0 мянган төгрөгөөр өсч, 283.0 мянган төгрөгт хүрнэ.

Засгийн газрын 2015 оны 52 дугаар тогтоолын дагуу тэтгэврийн нэмэгдлийг 2015 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн тооцож, 2015 оны 03 дугаар сарын тэтгэвэр дээр нэмж олгоно.