Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээЗөвлөх үйлчилгээний зарлал

Зөвлөх үйлчилгээний зарлал

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Нийгмийн даатгалд Даатгуулагчийг үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан  сэргийлэх,  хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Зөвлөх үйлчилгээний дэлгэрэнгүй жагсаалтын сонгон шалгаруулалтад  оролцогч нь дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан байна. Үүнд:

-ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах  эрхтэй байх;
-Сургалт зохион байгуулах туршлагатай;
-Мэргэшсэн сургагч багш, арга зүйчээр хангагдсан;
-Сургалт зохион байгуулах техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж,  үзүүлэн таниулах материалтай;
-Нийгмийн даатгалын байгууллагад шимтгэл төлөгчөөр бүртгэгдсэн, шимтгэлийн тайлан тогтмол гаргадаг, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр, авлага -үүсээгүйг нотлох лавлагааг үйлчилгээний цахим машинаас авсан байх;
-Аймаг (дүүрэг)-ийн нийгмийн даатгалын болон хөдөлмөрийн байгууллага нь сонгон шалгаруулалтад оролцох байгууллагыг сургалт, сурталчилгааг нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах боломжтойг нотолсон байх зэрэг болно.

Хугацаа: Оролцогчийн материалыг 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 14.00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.