Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээЗасгийн газраас тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргалаа

Засгийн газраас тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргалаа

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн хэмжээг Засгийн газрын 2014 оны 15 дугаар тогтоолоор 2014 онд , Засгийн газрын 2015 оны 52 дугаар
тогтоолоор 2015 онд тус тус нэмэгдүүлсний үр дүнд дундаж тэтгэвэр 2012 онд 222,0 мянган төгрөг байсан бол 2015 оны эцэст 362,7 мянган тэтгэвэр авагчийн
дундаж тэтгэвэр 283,8 мянган төгрөгт хүрсэн билээ.
Тэгвэл өнөөдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа болон цэргийн албан хаасны тэтгэвэр авч байгаа иргэдийн тэтгэврийн хэмжээг 21,0 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж, бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээг 251,0 мянган төгрөгөөр, хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээг 216,0 мянган төгрөг байхаар шийдвэрлэв.
Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу 362,7 мянган тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг 2016 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн нэмэгдүүлэх бөгөөд
энэхүү арга хэмжээний үр дүнд дундаж тэтгэвэр 306,2 мянган төгрөгт хүрнэ.