Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7200-1289
НүүрМэдээГадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хяналт, шалгалт зохион байгуулсан дүнгийн тухай

Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хяналт, шалгалт зохион байгуулсан дүнгийн тухай

Монгол Улсын Засгийн газраас өгсөн чиглэлийн дагуу Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны хамтарсан ажлын хэсэг гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч буй  аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллгаанд 2017 онд хяналт, шалгалт хийсэн. Уг шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, Засгийн газрын холбогдох тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны А/79 дүгээр тушаалаар  Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт дараах арга хэмжээ авч ажиллахыг үүрэг болгосон байна. Үүнд:

  • Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах үйл ажиллагаанд 2017 онд хийсэн хяналт, шалгалтаар тавьсан улсын байцаагчийн актаар тогтоосон төлбөр, зөрчлийг  2018 оны  2 дугаар улиралд багтаан  барагдуулж дуусгах,
  • Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын даатгалын нийгмийн шимтгэл төлөлтийг тухайн бүрд нь НД-7, НД-8 маягтаар харах эрхийг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний хэлтсийн эрх бүхий мэргэжилтэнүүдэд нээж өгөх,
  • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчдийн тоог хуурамчаар нэмэгдүүлж нийгмийн даатгалын сангийн мэдээллийг өөрчилсөн ажилтан, албан тушаалтанд хариуцлага тооцож, үр дүнг илтгэх,
  • Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 2016-2018 оны гадаадын ажиллах хүчний  нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтөд хяналт, шалгалт хийж үр дүнг 2018 оны 4 дүгээр улиралд багтаан тайлагнах,

Дээрх тушаалаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн  газрын даргын А/57 дугаар тушаал гарч Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч буй  аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэл, /аймаг/, дүүргийн нийгмийн даатгалын /газар/ хэлтэс хамтран Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг газрын  даргын баталсан нэгдсэн удирдамжийн дагуу 2018 оны 4 дүгээр улиралд багтаан хяналт, шалгалт зохион байгуулахаар шийдвэрлэлээ.